ارتقاء کیفیت سفر با اسنپ

ارتقاء کیفیت سفر با اسنپ

از امروز، پلیس صلاحیت کاربران راننده‌ی اسنپ را بررسی می‌کند. فرآیند بررسی صلاحیت این کاربران بر اساس شماره‌ی ملی افراد و اطلاعات هویتی ثبت‌شده‌ی آنها در سامانه‌ی اسنپ صورت می‌گیرد.

پلیس اطلاعات هویتی کاربران راننده‌ی اسنپ را با سوابقی که از آنها در اختیار دارد بررسی می‌کند و اسنپ در این فرآیند هیچ‌گونه دخالتی ندارد.

تعامل مستقیم با پلیس برای بررسی صلاحیت کاربران راننده‌ی اسنپ در جهت ارتقاء کیفیت سفرهای این سامانه صورت گرفته است.

اشتراک گذاری پست