داستان پنج قلوهایی که پدرشان راننده اسنپ است

روزنامهی شهروند به مناسبت روز چندقلوها با فاطمه باقریان مادر پنج قلوهای قمی مصاحبهای داشت. ماجرا مربوط به خانوادهایست که به یکباره صاحب پنج فرزند میشوند و پدر خانواده در ناوگان اسنپ مشغول به کار است.با هم دربارهی این خانواده بیشتر بخوانیم.

پنجقلوهایی که تا لحظهی آخر چهارقلو بودند

پیش از آنکه فاطمه باقریان پنجقلوهای خود را به دنیا بیاورد، تصور میکرد چهارقلو باردار است. تمام هزینههای مربوط به سونوگرافی و نیز برای چهار فرزند محاسبه و پرداخت میشد. او از خدا میخواست ۶ فرزند داشته باشد؛ ۳ پسر و ۳ دختر. وقتی هنگام زایمان متوجه میشود که پنجقلو باردار است نه چهارقلو به شوخی رو به پزشک میکند و میگوید: «خانم دکتر بگرد ببین ششمی رو پیدا نمیکنی؟!»

تامین دشوار مخارج

پدر این پنجقلوها زمانی در آژانس مشغول به کار بوده است. ساعت کاری آژانس به او این اجازه را نمیداد تا در زمانهای لازم خود را به مادر و پنج فرزندش برساند، اما پس از آنکه در اسنپ مشغول به کار میشود هر زمانی که بخواهد میتواند خود را به آنها برساند. او از دشواری کار و تامین مخارج خانوادهی ۷ نفری خود میگوید. زمانی که پنجقلوهایش به دنیا میآیند بهزیستی کمکهزینهای را برای خانوادهی او در نظر میگیرد، اما پس از مدتی این کمک هزینه نیز قطع میشود.

عموی پنجقلوها به آنها کمک میکند تا صاحبخانه شوند. مادر خانواده از اینکه اضطراب خانهی استیجاری را ندارد خوشحال است. اما هنوز هم کاستیهایی در زندگی آنها وجود دارد. به هر حال در این روزهای سخت تامین هزینهی این خانواده برای پدر بسیار مشکل است. مادر هم با اینکه لیسانس اقتصاد دارد اما مجبور است خانهدار باشد تا بتواند از بچههای خود مراقبت کند و در تامین مخارج نمیتواند کمکحال همسرش باشد.

سخت اما خوشحال

این خانواده با اینکه با سختیهای زیادی روبه‌رو هستند اما خوشحالند و از کنار هم بودن لذت میبرند. ما در اسنپ پس از اطلاع از حضور این راننده در ناوگان‌مان در شادی و سختیهایشان سهیم شدیم و با ارائهی کمکهزینه به آنها سعی کردیم کمی از سختیهایشان بکاهیم.

برای اینکه با زندگی این خانواده‌ی شاد آشنا شوید ویدیوی زیر را از دست ندهید.

اشتراک گذاری پست